Intermarriage in America: The Jewish Experience in Historical Context, Jonathan D. Sarna
(נישואי תערובת באמריקה: החוויה היהודית בהקשר היסטורי)

אנתרופולוגים מלמדים אותנו ש"אֶנְדּוֹגַמְיָה - נישואים תוך-קבוצתיים או תוך-שבטיים זו התקנה הותיקה ביותר הקיימת בענייני נישואין." 1 במסורת היהודית ההטפה לאֶנְדּוֹגַמְיָה אכן נמצאת במקורות המכוננים ביותר, ובראשם התנ"ך. לפי ספר דברים פרק ז' פסוק ג', עוד לפני כניסת בני ישראל לארץ המובטחת הזהירם משה שלא להינשא לבני ולבנות שבעת העמים הגרים שם. בספר נחמיה )י:לא( מסופר כי בתקופת שיבת ציון לאחר גלות בבל )כ 055- לפנה"ס( , בני ישראל נשבעו לשמור את מצוות ה', ש"לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו". חז"ל הרחיבו את משמעות הביטוי "עמי הארץ", ובתוכו כללו גברים ונשים מכל הארצות והלאומים. כמו כן, הם עמדו בתוקף על כך שיהודים יינשאו אך ורק בינם לבין עצמם. הרמב"ם )ר' משה בן-מיימון ) 1135-1204 (, סיכם עמדה זאת בצורה תמציתית וקולעת: "ישראל שבעל עכו"ם ]עובדת כוכבים ומזלות, כלומר לא יהודיה[ משאר האומות דרך אישות, או ישראלית שנבעלה לעכו"ם דרך אישות, הרי אלו לוקין מן התורה.... אחד שבעה עממין ואחד כל האומות באיסור זה". 2 כתוצאה מעמדה נחרצת זו, האיסור על נישואי תערובת היה ונשאר אחד האיסורים החזקים והמושרשים ביותר ביהדות. הדעה המקובלת הייתה שנישואי תערובת יפגעו בהעברת עיקרי האמונה והתרבות היהודיים מדור לדור )משימה שנתפשה כאחד מתחומי האחריות העיקריים של המשפחה(, ויותר מכך, יאיימו על אופייה ושימורה של כלל הקבוצה היהודית.

Read the full chapter (pdf)

book-liebman-cover100150This chapter is from the book Ambivalent Jew, Charles Liebman in Memoriam

About Us

The Argov Center for the Study of Israel and the Jewish people studies the entire range of topics relevant to the identity of Israel as a Jewish state and to expressions of that identity. Within that framework, the Center focuses on two major clusters of interest.

Contact Details

The Argov Center for the Study of Israel and the Jewish People, Department of Political Studies, Bar-Ilan University, Ramat-Gan 52900 Israel